Podmínky použití

DŘÍVE NEŽ VSTOUPÍTE NA JAKOUKOLI ČÁST WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JE POUŽIJETE, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ TEXT.

Vítejte na stránkách www.weeklydatinginsider.com (společně se subdoménami, obsahem a známkami označovány jako „Webové stránky“).
Před využitím těchto Webových stránek si pozorně přečtěte následující podmínky použití, které vás seznámí s vašimi právy a povinnostmi ve vztahu ke společnosti Spark Networks Services GmbH („Spark Networks“, „my“, „nám“, „náš“ apod.). Má se za to, že přístupem na tyto Webové stránky a jejich používáním souhlasíte s těmito podmínkami použití a se zásadami ochrany osobních údajů („Podmínky“). Platí Podmínky, které jsou uživateli Webových stránek k dispozici v okamžiku jeho příslušné návštěvy na Webových stránkách. Jestliže s kteroukoli částí těchto Podmínek použití nesouhlasíte, měli byste ukončit přístup k těmto Webovým stránkám a odejít z nich.

1. Způsobilost souhlasit s podmínkami
Webové stránky jsou určeny pouze pro osoby starší osmnácti (18) let. Pokud je vám méně než 18 let, tyto Webové stránky nenavštěvujte a nepoužívejte.

2. Přístup na webové stránky
Na dobu platnosti těchto Podmínek vám tímto udělujeme povolení navštěvovat a používat tyto Webové stránky pod podmínkou, že budete dodržovat tyto Podmínky a příslušné zákony. Společnost Spark Networks si vyhrazuje právo kteroukoli službu nebo funkci Webových stránek kdykoli změnit nebo ukončit.

3. Práva duševního vlastnictví
a. Vlastníkem veškerých práv duševního vlastnictví k autorským právům, patentům, ochranným známkám výrobků a služeb, obchodním názvům nebo průmyslovým vzorům (včetně celkového vzhledu a dalších vizuálních nebo jiných než slovních prvků) (zapsaných i nezapsaných) k:
i. Webovým stránkám;
ii. informačnímu obsahu Webových stránek s výhradou článku 3.d a
iii. veškerému designu, textu a grafice, softwaru, fotografiím, videím, hudbě a zvukům na Webových stránkách a k jejich výběru a uspořádání a ke všem sestavám softwaru, výchozímu zdrojovému kódu a softwaru (včetně appletů a scriptů) i práv souvisejících, případně držitelem licencí k nim je společnost Spark Networks. Nezískáváte žádný nárok na tato práva duševního vlastnictví ani se o jeho získání nesmíte pokusit. Veškerá práva jsou vyhrazena.

b. Žádný z materiálů uvedených v článku 3.a nesmí být reprodukován nebo dále rozšiřován ani kopírován, distribuován, znovu uveřejňován, stahován, zobrazován, publikován nebo přenášen v jakékoli podobě či jakýmikoli prostředky, prodáván, pronajímán nebo sublicencován, použit k vytvoření odvozených děl ani jakýmkoli způsobem využíván bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Spark Networks. Obsah Webových stránek však můžete vyhledávat a zobrazovat na počítačové obrazovce (včetně jakéhokoli zařízení typu tabletu nebo chytrého telefonu), ukládat jej v elektronické podobě na disk (ale ne na server ani na jiné úložné zařízení připojené k síti) nebo si vytisknout jednu kopii tohoto obsahu pro své vlastní osobní, nekomerční použití pod podmínkou, že zachováte beze změn veškerá oznámení o autorských a vlastnických právech. Jinak nesmíte reprodukovat, upravovat, kopírovat ani distribuovat či používat pro komerční účely žádné materiály ani obsah na Webových stránkách bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Spark Networks.

c. Vlastníkem veškerých práv (včetně goodwillu a případných ochranných známek) k názvu Spark Networks, případně držitelem licencí k nim je společnost Spark Networks. Ostatní názvy produktů a společností uvedené na Webových stránkách jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami třetích osob.
d. Právní titul, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k obsahu, ke kterému se přistupuje pomocí Webových stránek, jsou vlastnictvím příslušného vlastníka nebo dodavatele obsahu a mohou být chráněny podle příslušných autorskoprávních nebo jiných právních předpisů. S výjimkou omezených práv popsaných v článku 3.b vám tato smlouva neuděluje žádná práva k tomuto obsahu.

4. Omezení
Nesmíte:
a. narušovat servery nebo sítě spojené s Webovými stránkami;
b. používat nebo spouštět jakýkoli automatizovaný systém (mimo jiné včetně „robotů“ a „pavouků“) pro přístup na Webové stránky; ani
c. obcházet, vyřazovat z provozu ani jinak narušovat bezpečnostní prvky Webových stránek nebo prvky, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo které vynucují omezení platná pro používání Webových stránek.

5. Odkazy; zdroje a obsah třetích osob
Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob a na jejich služby, které společnost Spark Networks nevlastní ani nad nimi nemá kontrolu. Společnost Spark Networks nemá žádnou kontrolu nad obsahem nebo produkty či službami jiných stránek a nepřijímá žádnou odpovědnost za tento obsah, produkty či služby ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ke které může dojít v důsledku toho, že je využijete. Pokud se rozhodnete vstoupit na jiné webové stránky, činíte tak na vlastní riziko a podle jejich podmínek a jejich zásad ochrany osobních údajů (pokud je mají). Ve vztahu k jakémukoli obsahu třetích osob (webové stránky a služby třetích osob a našich partnerů a zákazníků) neodpovídáme za správnost, vhodnost, užitečnost, bezpečnost nebo práva duševního vlastnictví (jak jsou definována výše) a výslovně uvádíme, že neposkytujeme žádné záruky týkající se výše uvedeného. Výslovně zprošťujete společnost Spark Networks veškeré odpovědnosti vyplývající z vašeho užívání jakýchkoli webových stránek třetích osob.

6. Soukromí
Informace týkající se nakládání s osobními údaji v rámci služeb Webových stránek jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů.

7. Popis informací; vyloučení záruk
Usilujeme o poskytování co nejsprávnějších informací. NEMŮŽEME ALE ZARUČIT A NEZARUČUJEME, ŽE OBSAH DOSTUPNÝ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JE SPRÁVNÝ, ÚPLNÝ, SPOLEHLIVÝ, AKTUÁLNÍ NEBO BEZ CHYB. Vyhrazujeme si právo provádět změny v obsahu nebo v jakékoli jeho části, a to podle našeho vlastního uvážení, aniž by bylo nutné to oznamovat před provedením takových změn obsahu nebo po jejich provedení. Obsah nebo jakoukoli jeho část používáte výhradně na své vlastní riziko a odpovědnost.

8. Vyloučení záruk
a. WEBOVÉ STRÁNKY JSOU VÁM ZPŘÍSTUPNĚNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „ JAK JSOU DOSTUPNÉ“. SPOLEČNOST Spark Networks NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÍ, PŘEDEVŠÍM: ZÁRUKY PRÁVNÍHO TITULU, ZÁRUKY USPOKOJIVÉ OBCHODNÍ JAKOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB VE VZTAHU K WEBOVÝM STRÁNKÁM NEBO MATERIÁLU. SPOLEČNOST Spark Networks NEZARUČUJE, ŽE SE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEVYSKYTNOU CHYBY NEBO NA NICH NEDOJDE K NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI NEBO K NAPADENÍ VIRY. WEBOVÉ STRÁNKY MOHOU BÝT PŘÍLEŽITOSTNĚ NEDOSTUPNÉ Z DŮVODU BĚŽNÉ ÚDRŽBY, PŘECHODU NA NOVOU VERZI NEBO Z JINÝCH DŮVODŮ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST Spark Networks NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁSLEDKY, KTERÉ PRO VÁS NEBO PRO JAKOUKOLI TŘETÍ OSOBU MOHOU VYPLYNOUT Z TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ INTERNETU, POMALÉHO PŘIPOJENÍ, PŘÍLIŠ VYSOKÉHO PROVOZU NEBO PŘETÍŽENÍ NA NAŠICH ČI JINÝCH SERVERECH. NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU, DOPORUČENÍ ANI RUČENÍ VE VZTAHU K JAKÉMUKOLI OBSAHU, PRODUKTU NEBO SLUŽBĚ, KTERÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PREZENTUJE NEBO PROPAGUJE TŘETÍ OSOBA.
b.  Webové stránky jsou bezplatné stránky sloužící ke srovnávání. Abychom mohli své služby poskytovat bezplatně, udržujeme partnerství s některými dalšími webovými stránkami, které uvádíme v našich seznamech. TŘETÍM OSOBÁM, KTERÉ JSOU PREZENTOVÁNY NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŮŽEME ÚČTOVAT POPLATEK ZA UMÍSTNĚNÍ A MŮŽEME ZÍSKÁVAT POPLATEK ZA KAŽDÝ PROKLIK UŽIVATELE NA NĚKTEROU Z TĚCHTO TŘETÍCH OSOB NEBO NA VÍCE Z NICH NEBO ZA KAŽDÝ USKUTEČNĚNÝ NÁKUP PRODUKTŮ/SLUŽEB, KTERÉ NABÍZEJÍ.

9. Omezení odpovědnosti
A. SPOLEČNOST Spark Networks NEOMEZUJE SVOU ODPOVĚDNOST ZA (I) SMRT NEBO ÚJMU NA ZDRAVÍ, A TO POUZE POKUD K NIM DOJDE V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO ZÁMĚRNÉHO JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI Spark Networks, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PRÁVNÍCH ZÁSTUPCŮ NEBO SMLUVNÍCH PARTNERŮ, (II) ŠKODY, KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU ZÁMĚRNÉHO JEDNÁNÍ NEBO HRUBÉ NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI Spark Networks, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PRÁVNÍCH ZÁSTUPCŮ NEBO SMLUVNÍCH PARTNERŮ, A (III) JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST, KTEROU NESMÍME OMEZIT NEBO VYLOUČIT PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ. ZBÝVAJÍCÍ ČÁST TOHOTO ČLÁNKU SE NA TAKOVOU ODPOVĚDNOST NEVZTAHUJE.
B. ANIŽ BY BYLA OMEZENA PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, NENESE SPOLEČNOST Spark Networks ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI HOSPODÁŘSKÉ ZTRÁTY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY VÝNOSŮ, ZTRÁTY V PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY ZE SMLUV, UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY OČEKÁVANÝCH ÚSPOR); ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU GOODWILLU NEBO DOBRÉ POVĚSTI; ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT ANI ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM NEBO TŘETÍ OSOBĚ MOHOU VZNIKNOUT V DŮSLEDKU TOHO, ŽE POUŽÍVÁTE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO ŽE JE POUŽÍT NEMŮŽETE (NENÍ-LI V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UVEDENO JINAK). SPOLEČNOST Spark Networks NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, KTERÉ VEDOU NA STRÁNKY TŘETÍCH OSOB. JESTLIŽE SE ROZHODNETE PŘEJÍT POMOCÍ ODKAZU NA STRÁNKY TŘETÍCH OSOB, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
C. ANIŽ BY BYLO OMEZENO VÝŠE UVEDENÉ, NEPŘESÁHNE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI Spark Networks PODLE TĚCHTO PODMÍNEK ZA VEŠKERÉ NÁHRADY ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO Z TOHO, ŽE JE NEMŮŽETE VYUŽÍT, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVOU ČÁSTKU 1.000 USD.

10. Odškodnění
Zavazujete se, že budete společnost Spark Networks a naše přidružené společnosti a naše a jejich výkonné vedoucí pracovníky, členy představenstev, zaměstnance a zástupce hájit a chránit před veškerými nároky, náhradami škod, závazky, ztrátami, odpovědností, náklady a výdaji (mimo jiné včetně přiměřené odměny právních zástupců) vyplývajícími z (i) vašeho užívání Webových stránek nebo z toho, že je nemůžete použít; (ii) z vašeho porušení těchto Podmínek a za výše uvedené nás i je odškodníte.

11. Postoupení
Tyto Podmínky a jakákoli práva a licence udělené na základě těchto Podmínek nesmíte převést ani postoupit, ale společnost Spark Networks vám je může postoupit bez omezení, a aniž by vám to oznámila.

12. Obecné
a. Uplatní se německé právo s vyloučením úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Právní předpisy, které jsou výhodnější pro spotřebitele a které podle zákonů země, kde má spotřebitel obvyklé bydliště, nelze vyloučit pomocí ujednání o volbě práva, zůstávají nedotčeny.
b. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit. Taková změna bude účinná okamžitě, a pokud budete Webové stránky nadále používat i po této změně, znamená to, že tyto změny přijímáte.
c. Jestliže jsou jakákoli podmínka nebo ustanovení této smlouvy v jakékoli jurisdikci neplatné, protiprávní nebo nevynutitelné, není touto neplatností, protiprávností nebo nevynutitelností dotčena jakákoli jiná podmínka nebo ustanovení této smlouvy a tato skutečnost také nečiní danou podmínku nebo ustanovení neplatnými nebo nevynutitelnými v jakékoli jiné jurisdikci.
d. Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí smlouvy týkající se stejného předmětu a představuje úplnou dohodu mezi stranami.
e. Žádné zřeknutí se kterékoli z podmínek se nepovažuje za další nebo pokračující se zřeknutí se stejné nebo jakékoli jiné podmínky. Jestliže strana neuplatní jakékoli právo, prostředek nápravy nebo výsadu plynoucí z této smlouvy nebo se při jejich uplatnění opozdí, nepředstavuje tato skutečnost automatické zřeknutí se tohoto práva, prostředku nápravy nebo výsady ani tak nesmí být vykládána. Jestliže strana uplatní jakékoli právo, prostředek nápravy nebo výsadu plynoucí z této smlouvy jednotlivě nebo částečně, není tím vyloučeno jakékoli jejich jiné nebo další uplatnění či uplatnění jiného práva, prostředku nápravy nebo výsady.